මධයම පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තරම්න්තුව_සාරාංශ ප්‍රගතිය 2017

මධයම පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තරම්න්තුව_සාරාංශ ප්‍රගතිය 2017

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Modified Date
2018-03-12
Release Date
2018-03-12
Identifier
61a8ed08-b760-45f1-b407-529b011a859b
License
License Not Specified